Kwalificeren voor zorg en welzijn

Door de veranderingen in de langdurige zorg, verandert ook de aard van het werk. Bijvoorbeeld in zorginstellingen waar straks minder werk is, omdat mensen langer thuis willen wonen en daar de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. Het versterken van het sociale netwerk van de cliënt en het ondersteunen van de eigen regie, maken bijvoorbeeld deel uit van de nieuwe functieprofielen. De aansluiting tussen onderwijs en werkgevers staat centraal. Zij stemmen af hoeveel medewerkers er in elk functiegebied nodig zijn en welke kennis, kunde en competenties daarvoor nodig zijn.
 

Carrière mogelijkheden voor jongeren van Zuid
Het wegwerken van achterstanden bij bewoners en het verbeteren van het leven op Zuid. Dat is het doel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. deRotterdamseZorg wil hier aan bijdragen en committeert zich door studenten uit Rotterdam Zuid die de opleiding tot verzorgende (niveau 3) of verpleegkundige (niveau 4) volgen aan het Albeda of Zadkine tijdens hun opleiding te ondersteunen en te coachen door mentoren uit het werkveld. De coaching richt zich op de toekomst: op het behalen van het diploma en professionaliseren van de student. Voor de verzorgenden geldt, na diplomering, een inspanningsverplichting vanuit deRotterdamseZorg en de verpleegkundigen krijgen een garantie dat zij na diplomering een start kunnen maken met hun carrière binnen deRotterdamseZorg.

Vanuit de instellingen van deRotterdamseZorg zetten allerlei mentoren vanuit alle lagen van de organisatie zich in om met enthousiasme de studenten te coachen. De student en mentor bespreken zelf hoe zij hun contact willen vormgeven.

Opleiden voor de Toekomst
Zorginstellingen hebben zorgprofessionals nodig die in deze veranderende context 'andere zorg' kunnen verlenen. Zorgprofessionals met de juiste competenties en vaardigheden en die de flexibiliteit hebben om mee te ontwikkelen met deze veranderingen. Het onderwijs wil toekomstbestendig blijven opleiden om de aansluiting te houden met de behoefte van de toekomstige werkgevers van de studenten. Hoe kan je samen opleiden voor de toekomst als de context doorlopend en ingrijpend verandert?

In deRotterdamseZorg hebben wij antwoord gekregen op deze vraag en waardevolle ervaringen opgedaan in het project 'Opleiden voor de Toekomst'. Uitkomst van de drie pilots die in het kader van 'Opleiden voor de Toekomst' zijn uitgevoerd is dat aan de grote maatschappelijke veranderingen vorm kan worden gegeven door anders op te leiden, samen en vanuit de praktijk. Een gezamenlijke aanpak en effectieve samenwerking tussen onderwijs en werkveld is essentieel om de huidige en toekomstige professionals toekomstgericht te kunnen opleiden en blijven scholen. Mits goed gefaciliteerd en mits goed ingebed in het leren ontwikkelen als organisatie (zorg en onderwijs) zorgt samen opleiden voor een gedragen verandering vanaf de werkvloer, daar waar de cliënt de zorg krijgt. Lees het rapport en bekijk hieronder de film die gemaakt is van de pilots.